SZ&S Group Kft.
AZ INGATLANKEZELŐ
1074 Budapest, Hársfa u. 10/B. Postacím: 1400 Budapest, Pf.: 66.
Telefon: 322-0265, 322-4643, 478-0464 E-mail: iroda@szsgroup.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 24.

Üdvözöljük cégünknél.

Itt olvashat egy felhasználóbarát összefoglalót, de lejjebb egy részletesebb adatkezelési tájékoztatót.

Mit csinálunk?

A cégprofilunk a társasházi közös képviselet ellátása és ennek keretében az általunk kezelt adatok használata során az ügyfelek személyes adataikkal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartása – ahogy azt elvárjuk más, a mi személyes adatainkat kezelőktől is. Adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk teljesíteni.

Társasházi közös képviselőként elsősorban a társasház tulajdonosainak (meghatalmazottainak) személyes adatait -kezeljük zárt rendszerben, mely adatok felhasználása a napi munkánk részei. Személyes adatai védelme számunkra ugyan olyan fontos, mint az ügyfelek megfelelő információval való ellátásának szempontjai. Ezt eddig – GDPR előtti időszakban – is elkülönítetten kezeltük, figyelemmel az adatok érzékenységére.

Adataikra vigyázunk, zárt rendszerben tároljuk és nem adjuk ki más, illetéktelen személynek vagy szervezetnek és csak arra a célra használjuk, amire az ügyfelekkel kapcsolatos feladataink ellátása érdekében.

Van weboldalunk, mérjük használatát, naplózunk biztonsági okokból, van belső CRM rendszerünk aminek segítségével az ügyfelekkel való kommunikációt és nyilvántartást vezetjük, van könyvelő programunk, amivel a megbízó társasházak gazdasági eseményeit könyveljük és tartjuk nyilván.

Ha szeretné, azonosítás után kiadjuk adatait. Ha kéri – és más jogszabály vagy előírás miatt nem terhel minket adatmegőrzési kötelezettség – töröljük adatait.

Szolgáltatásaink

Weboldalunk zárt felületére történő regisztrált belépéseket, lapok megnézését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím, megtekintett oldalak). A weboldal zárt felületén az ügyfél tulajdonában lévő lakást vagy egyéb helyiséget is tartalmazó társasház különböző dokumentumait és adatait is megtalálja, amelyek tartalmaztnak személyes adatokat is.

A társasházi tulajdonosok részére rendszeresen adunk ki tájékoztatókat, beszámolókat, elszámolásokat melyek az adott társasház tulajdonosaira vonatkozó személyes adatokat is tartalmaznak. A személyes adatot is tartalmazó anyagokat zárt borítékban juttatjuk el a tulajdonosoknak illetve a weboldalon érhetik el regisztrált bejelentkezéssel.

Könyvelési rendszerünkben a megbízó társasház gazdasági eseményeit tartjuk nyilván az ezzel összefüggésben az azokhoz kapcsolódó a tulajdonosi (és megbízottjaik) személyes adataival, melyet zárt rendszerben kezelünk.

Ügyfelek ezen adatokat csak a jogszabályok és előírások keretei között ismerhetik meg és használhatják fel, azaz nem adhatják át másnak, ezek csak és kizárólag nekik szólnak.

Ezeket az adatokat a társasház cégünk megbízásának megszűnését követő 5 évig őrizhetjü, kivétel ha valamely adatot jogszabály hosszabb ideig kötelez megőrizni.

Az általunk, mint közös képviselő által megismert vagy az ügyfél által megadott személyes adatokat, így különösen a nevet, lakcímet, email címet és telefonszámot az ügyfelek azonosítása, az általuk tulajdonolt ingatlanrész kezelése és a kapcsolattartás céljából használjuk, de más, illetéktelen személy részére nem tesszük hozzáférhetővé, nem adjuk át.

Mint közös képviselő sok olyan iratot kapunk és őrzünk, mely személyes adatot is tartalmazhat, azonban ezeket az adatot mi nem használjuk, így azokat nem kezeljük, nem tartjuk nyilván csupán megőrizzük a társasház irattárában.

Nem végzünk kereskedelmi vagy marketing tevékenységet, így az adatait csak a képviseleti tevékenységünk során felmerülő feladatok teljesítéséhez használjuk.


Részletes Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelési jogosultságok

Az ügyfelek személyes adatainak cégünk általi adatkezelési jogosultsága két módon jön létre: jogszabály (egyéb a társasházi belső szabályzat) vagy az ügyfél általi adatközlés által.

Cégünk mint közös képviselő a Társasházi törvény (Ttv.) alapján eljáró törvényes képviselőként a megbízó társasházban tulajdonnal rendelkező természetes személyeknek – és a természetes személy természetes személy meghatalmazottjának –, az adott ingatlanegységgel munkavállalói vagy megbízási jogviszonyban álló természetes személynek az ingatlanegység fenntartásához és működtetéséhez a jogszabályokban előírt személyes adatait jogosult kezelni. Az ilyen személyes adat korlátozását vagy a törlését a jogszabályi keretek között teljesíthetjük.

Cégünk az ügyfél által –elsősorban az ingatlankezelés területén- a jobb kapcsolattartás érdekében megadott saját – vagy meghatalmazottja – személyes adatait az ügyfél adatközlése, mint ráutaló magatartás alapján jogosult kezelni és ez már a rendelet alapján szerződésen alapuló jogalap. Az ilyen személyes adat korlátozását vagy a törlését az ügyfél azonosítása mellet, annak írásbeli rendelkezése alapján teljesítjük.

A weblapunkon (https://www.szsgroup.hu) való regisztrációval vagy cégünk bármely (...@szsgroup, ...@szelei-serfozo.hu végű) email címére írt vagy részünkre postai illetve egyéb úton eljuttatott levelében, iratban megadott személyes adatainak adatkezeléséhez a fenti ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulását adja és egyben kijelenti, hogy 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képvisel és az általa képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személyként teszi ezt.

Személyi azonosításra alkalmas számot – például útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, TAJ-szám, adószám, stb.- csak jogszabályban meghatározott esetekben és mint törvényes képviselő tart nyilván cégünk.

Cégünk különleges személyes adatot sem a regisztráció sem más kommunikációs vagy dokumentációs forrás alkalmazása során semmilyen formában nem tart nyilván. Különleges személyes adatnak minősül többek között a politikai vélemények; a faji, etnikai származás; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozunk, hogy ügyfeleink személyes adatait kizárólag a Web és CRM rendszerünkben, a Könyvelő, IK és K rendszerünkben tartjuk nyilván és az azokhoz való hozzáférést megfelelő eszközzel csak az arra jogosultak részére tesszük lehetővé.

Ügyfeleink tudomásul veszik, hogy cégünk tevékenységi körével összefüggő leveleket, tájékoztatókat, beszámolókat és egyéb iratokat küldhet postai, kézbesítői, email úton számukra valamint telefonon kereshetjük.

Az ügyfeleink személyes adatainak kezelését jogszabályon (vagy egyéb belső társasházi szabályon) alapuló adatkezelés esetén korlátozottan, míg az ügyfél szabad adatközlésén alapuló személyes adatkezelését korlátlanul, bármikor visszavonhatja, a tájékoztatóban megadott módokon, írásban, levélpostai vagy más iktatott levél formájában –mely az azonosításra alkalmas).

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap

Amennyiben cégünkkel vagy az általunk közös képviselőként kezelt társasházzal bármilyen szerződéses jogviszony előkészítéseként személyes adatot ad meg bárki, a megadott adatatok vonatkozásában adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerinti jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Maguknak a személyes adatoknak a kezelése ugyan az, mint az ügyfelek esetében, azzal a különbséggel, hogy ha nem kérik a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a személyes adataidat is kezeljük a szerződés létrejötte vagy az előkészítő folyamat végső lezárását követő 90 napig.

Szerződés vagy megbízás esetén szerződésen alapuló jogalap

Amennyiben cégünkkel vagy az általunk közös képviselőként kezelt társasházzal bármilyen szerződéses jogviszony jön létre, az annak kapcsán a szerződésben vagy mellékleteében megjelenő kezelt személyes adat vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerint szerződésen alapuló jogalap lesz. Maguknak a személyes adatoknak a kezelése ugyan az, mint az ügyfelek esetében, azzal a különbséggel, hogy a szerződés fennállása alatt a megadott személyes adatok adatkezelési jogát nem lehet visszavonni, a szerződés teljesítésének érdekében és céljából a személyes adatatokat továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelés jogalapja megváltozik és a személyes adatokat a továbbiakban jogszabály alapján kezelhetjük a szerződés megszűnését követő 5 évig – kivétel jogszabály vagy más joghatályos előírás esetén.

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk továbbra is kezelni Személyes adataidat.


Természetes személy kezelt adatokkal kapcsolatos jogai

Az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel érintett adat tulajdonosát. Ezek kapcsán megkeresésére GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszünk mindent, hogy a lehetőségeink szerint ennél hamarabb válaszoljunk.

Tájékoztatás joga

Kérheti, hogy tájékoztassuk az általunk kezelt személyes adataidról. Így főleg arról, milyen adatokat tartunk nyilván.

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani azt, aki kéri azzal, akire vonatkozó adatot kéri.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt személyes adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adataidat.

Hozzáférés joga

Ha kéri, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához.

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Bizonyos helyesbítési és módosítási aktushoz szükséges lehet az módosított vagy helyesbített adat valódiságának igazolására (adattartalomtól függően okirattal vagy nyilatkozattal). Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez („Elfeledtetéshez”)való jog

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését ha az adatmegőrzésre vonatkozóan jogszabály (társasház belső szabályzata) másként nem határoz. A törlés megtagadható

Cégünk által közös képviselőként kezelt ingatlanok vonatkozásában a tulajdonos tulajdonjogának megszűnése nem vonja maga után a tulajdonos –valamint meghatalmazottja- személyes adatainak automatikus törlését, azokat a közös képviseleti megbízás megszűnését követő 5 évig őrizhetjük.

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, ha vitatott a kezelt személyes adat pontossága. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adat pontosságát. A személyes adat pontosságának megállapításához a kérelmezőnek minden tőle telhető információt meg kell adnia az adatkezelőnek, hogy az a vitatott adatpontosságot megállapíthassa javítva az adatot.

Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha az adat tulajdonosa vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adat törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatainak kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatainak kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adat tulajdonosa által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat részedre átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk. A cégünkhöz, mint a társasház törvényes képviselőjéhez került és kezelt személyes adatok a közös képviseleti megbízás megszűnését követen az új közös képviselőnek kerülnek átadásra automatikusan a Ttv.-ben meghatározott határidőig.

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben is

A tiltakozás jogszerűségét minden megvizsgáljuk és ha a tiltakozás megalapozott és az megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatkezelés célja

Kezelt adatok

Kezeljük a cégünk, mint közös képviselő valamint mint munkáltató tudomására jutott adatait:

Naplózunk adatokat biztonsági okokból a weblapunkon:

Naplózzuk hívásainkat:

Adatfeldolgozók megnevezése

Szerver szolgáltatás:

Weblap, email és iktatási dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok:

Ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetés, hívásrögzítés:

Könyvelés:

Online adatszolgáltatás (számlázó):

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatunk, hogy a www.szsgroup weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez a Google Analytics programot használjuk.

A hivatkozott program a böngésződben ún. cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként engedélyezi a Google Analytics program használatát, egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics program beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics

A cég weblapja a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítetti a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Adatkezelés elvei

Bizalmas adatkezelés

A cégünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében. Ide értendő többek között a levél, postai küldemény, az email és sms küldés az érintett részére az általa megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Cégünk sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a cégünk átadhatja személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Továbbá a cégünk biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Cégünk az személyes adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a cégünk számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz. Minden hozzáférést naplózunk, az adat-kimentés funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk külön felhatalmazott munkatársaknak.

Adatmentéseket kétkulcsos titkosítással készítjük. Így az adatmentés fájlhoz hozzáférő munkatársak sem érik el a mentett adatokat, a kikódoláshoz szükséges – offline tárolt – kulcs hiányában.

Éles adatokat tartalmazó szerverekhez kizárólag a legszűkebb szükséges körnek – éles szervereket üzemeltető csapat – van hozzáférése. Minden hozzáférés szigorúan logolt.

Adatbiztonság

Cégünknél belső szabályok és folyamatok biztosítják az adatbiztonsági és adatvédelmi elvárások teljesülését minden területen:

Minden cégünknél tárolt adat fizikailag az Európai Unió területén belül vagy GDPR által adatvédelmi szempontból egyenértékűnek tekintett országban tárolódik és érvényesek rá az EU-s adatvédelmi irányelvek.

Technológia

Cégünk által alkalmazott rendszereken rendszeresen frissített minden alkalmazott szoftvert az ismert támadási felületek kivédésére. Külön virúsírtó, behatolásvédeleme működik a központi rendszereinken valamint a bérelt külső rendszereken, így azon tárolt adatok biztonsága megfelelő és követhető.

Hozzáférés védelem

Fizikai hozzáférés az infrastruktúrához erősen korlátozott. Minden esetben szükséges a megfelelő azonosítás.

Cégünknél üzemeltetett szoftverek kezdetektől fogva többfelhasználós szolgáltatásként működtek, a biztonsági platform és infrastruktúra biztosítja az adatok logikai elválasztását.

Hálózat biztonság

Több szintű tűzfalas védelem választja el az adatokat tároló szervereket a külvilágtól.

Több szintű behatolás- és adathalászat-támadás riasztás védi a tárolt adatokat. Nem használt szolgáltatások, protokollok és szoftverek eltávolításra kerülnek. Minden szerverünk minimális alapokból építkezik, csak a szükséges szoftvereket telepítve.

Adatmentés és katasztrófa elhárítás

Minden cégünknél alkalmazott szoftver segítségével rögzített adat közel valós időben több adathordozóra és több szerverre tükröződik. Az elosztott, redundáns adattárolás biztosítja, hogy egyes hardver eszközök kiesése nem vezet adatvesztéshez.

Azonosítás és hozzáférés szabályozás

Minden hozzáférés csak nevesített felhasználói fiókokon keresztül lehetséges a követhetőség biztosítására.

Felhasználói fiókokat erős jelszavak védik, jelszavak erősségét az alkalmazásba épített szabályok biztosítják. Minden jelszó erősen titkosított.

Tulajdonosi fiókokat az ügyfél rendszerében adminisztrátor jogosultsággal rendelkező munkatársak kezelhetik.

A fiókokat jelszó-próbálkozás ellen automatizált blokkoló rendszer védi, ami több téves belépési kísérlet után az IP címet és a felhasználói fiókot is letiltja.

Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük adataidat.

Általános szabályként a részletes biztonsági logok 90 napig, egyéb biztonsági logok 365 napig tárolódnak.

Személyes adatok az adatrögzítést követően a közös képviselői megbízás vagy a szerződés megszűnését követő 5 évig őrizhetjük, kivéve ahol törvényi előírás vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időt ír elő.

Adattovábbítás

Cégünk jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak és más jogszabály által feljogosított szervezetnek továbbítani, amely személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés terhel. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben a közös képviseleti megbízásunk megszűnik és új közös képviselő veszi át a társasház kezelését, az ennek keretében az új közös képviselőnek a saját közös képviselői megbízásunk keretében kapott vagy megszerzett személyes adatokat átadjuk, úgy az általunk kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulása és megkérése nélkül tesszük, jogszabályi kötelezettség keretében. Az átadást követően az így megkapott személyes adatok adatkezeléséért az átvevő új közös képviselő felelős már.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a érintettek a cég weblapján tájékozódhatnak.

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet cégünk székhelyére küldött tértivevényes levélben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaiddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatjuk a jogorvoslat lehetőségekről és eszközökről.


Budapest,
2018. május 24.